CÔNG NGHIỆP TIN TỨC

Lý do cho bề mặt của hồ sơ nhôm ở màu đen nhiệt độ bình thường là gì? Làm thế nào để đối phó với nó?

2019-05-05
The reason:
1 mỡ, rỉ sét và quy mô không được loại bỏ;
2 Sau khi bôi đen, chất lỏng còn lại không được rửa;
3 phần bị rung quá nhanh;
4 parts overlap or fail to flip.

Approach: 
1 strengthen pre-treatment, degreasing and pickling;
2 After the blackening, the residual liquid should be washed;
Tốc độ lắc 3 phần phải phù hợp;
4 phần nên được lật để tránh chồng chéo.